Celem tego regulaminu jest dostarczenie informacji na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informacji o procedurze odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych produktów elektronicznych.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów, które przysługują Klientom na mocy przepisów prawa. Potencjalne wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść Klienta.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Platforma kursowa, za pośrednictwem której odbywa się jest sprzedaż, dostępna pod adresem internetowym https://sensutworzenie.pl, prowadzona jest przez Magdalenę Kozioł, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą +10 To Talent Magdalena Kozioł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5421815788, REGON 142504147.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Platformy i określa zasady korzystania z Platformy oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy.
 3. Za pośrednictwem Platformy kursowej Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, konsultacji online oraz świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Platformy są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą +10 To Talent Magdalena Kozioł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5421815788, REGON 142504147.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Platforma – Platforma internetowa Publigo (dawniej WP IDEA), na której jest możliwość zakupu produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę
 5. Produkt – produkt elektroniczny, dostępny na Platformie
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.
 7. Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 10. Konto – świadczone nieodpłatnie przez czas nieokreślony konto Klienta na Platformie. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Platformie, za jego pośrednictwem możliwe jest korzystanie z Produktów zamieszczonych na platformie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna na Platformie rzecz ruchoma / produkt elektroniczny / usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sensutworzenie.pl.
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 606 757 001.
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 30 1140 2004 0000 3502 6987 3851
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mailowego podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Platformy oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 2. W celu otrzymania dostępu do prywatnej grupy wsparcia, utworzonej przez Sprzedawcę na platformie Facebook, konieczne jest, aby Klient posiadał konto na platformie Facebook.
 3. W przypadku trudności technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy, lub gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego na stronie internetowej adresu e-mail.
 4. Klient jest obowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 5. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online, zostaną one przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem Sprzedawcy.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana na Platformie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta na Platformie

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko za pomocą utworzenia Konta na Platformie.
 2. Założenie Konta odbywa się przez wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia.
 3. Założenie Konta na Platformie jest darmowe.
 4. Aby założyć Konto na Platformie, należy wypełnić Formularz. Informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia, są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym, w szczególności niezbędne jest podanie imienia oraz aktywnego konta e-mail.
 5. Z chwilą przesłania Formularza zamówienia między Klientem a Sprzedawcą jest zawierana umowa o prowadzenie konta na Platformie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 6. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza zamówienia na adres e-mail Klienta umieszczony w Formularzu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.
 7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.
 9. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o swoich produktach, usługach i aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub przez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej przesyłanej wiadomości.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy.
 11. Klient informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

§ 7

Warunki zawierania Umowy sprzedaży

 1. Przedmiotem zamówień są produkty elektroniczne i usługi świadczone droga elektroniczną, w szczególności:
  1. e-kursy i ebooki – treści zapisane w postaci plików PDF, bądź w postaci plików w innych formatach, udostępniane jednorazowo Klientowi,
  2. konsultacje, sesje i warsztaty – usługi online, które są realizowane na warunkach określonych na stronie internetowej produktu, zwykle w sposób ustalany indywidualnie.
  3. dalej nazywane produktami elektronicznymi.
 2. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Konsultacje online stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  1. Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Klient składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie „Zamawiam i płacę” lub inny równoważny.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i dodać go do koszyka. Rejestracja zamówienia odbywa się automatycznie. Poprawne wypełnienie Formularza zamówienia jest potwierdzane ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisów: PayU oraz PayPal zawierającym również informację o numerze Zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia oraz informacje dot. zakupionego za pośrednictwem Platformy produktu elektronicznego. Na wskazany przez Klienta w czasie rejestracji adres e-mail, wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu, Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę w celu dokonania płatności za Zamówienie.
  3. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
  4. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej (produktu elektronicznego).
 8. Zakupiony przez Klienta produkt jest dostępny do korzystania lub pobrania bezpośrednio z Konta Klienta na Platformie. Do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionego produktu albo wiadomość e-mail zawierająca informacje dotyczące logowania na Platformę kursową lub instrukcję dotyczącą sposobu pobrania produktu elektronicznego lub uzyskania do niego dostępu.
 9. Jeśli w opisie produktu na Platformie wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 10. Materiały na Platformie będą dostępne przez okres wskazany w opisie oferty.
 11. Usługi online, tj. e-sesje i e-warsztaty są świadczone na zasadach opisanych w ofercie produktowej danego produktu, w terminie i miejscu indywidualnie ustalanym.
 12. Do każdego zamówienia jest wystawiany dokument potwierdzający dokonanie płatności, dołączany w wiadomości e-mail na adres ujawniony na koncie Klienta w chwili składania zamówienia lub/i udostępniony na podstronie „Moje Konto”.
 13. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z produktu elektronicznego. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego produktu elektronicznego.

§ 8

Warunki licencyjne dla produktów elektronicznych

 1. Produkty elektroniczne, które zostały udostępnione przez Sprzedawcę, stanowią przejaw jego własnej twórczości intelektualnej i podlegają ochronie prawnej.
 2. Produkty elektroniczne stanowią utwór zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawa. Sprzedawca przekazuje Klientom dostęp do zakupionych produktów, łącznie z prawem do korzystania z nich (licencja).
 3. Okres trwania licencji wskazany jest w opisie produktu. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 4. Kupujący ma prawo korzystać z produktów elektronicznych tylko na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty elektroniczne lub dane do swojego konta innym podmiotom.
 6. Zakupiony produkt stanowi własność Sprzedawcy i nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji.
 7. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia kursu online w całości lub w części w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek;
  2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub całości kursu online; 
  3. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania kursu online jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  4. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie kursu online w całości lub w części;
  5. drukowania w całości lub w części produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowej natychmiast i wyraził zgodę na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy pierwszej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Klient może zgłosić reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@sensutworzenie.pl; pisemnie na adres +10 To Talent Magdalena Kozioł, ul. Poetów 10c/9, 03-147 Warszawa w przypadku, gdy:
  1. zakupiony produkt elektroniczny okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
  2. Kupujący dokona zapłaty za produkt elektroniczny, a produkt elektroniczny nie pojawi się w „Moim Koncie”,
  3. Pobrany produkt elektroniczny  nie odpowiada opisowi.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób przeprowadzania postępowania reklamacyjnego. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.
 10. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

§ 11

Dane osobowe na Platformie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy niezbędne są do realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 8. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Platformę, zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednakże nie krótszym niż 14 dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Platformy, przy czym zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy zawartej w produktach elektronicznych przez Klienta oraz za nieuzyskanie przez Klienta zamierzonych celów.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony konfliktu.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 9. Klient ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(1.09.2022)